Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink


Általános Iskola


"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."
(Szent-Györgyi Albert)

Iskolánk négy kistelepülés (Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás, Mindszentgodisa) beiskolázási körzete Mindszentgodisa székhellyel. Az iskola Minszentgodisa község egyik kiemelkedő ponján, a falu központjában, csendes, nyugodt környezetben fekszik, tágas udvarral rendelkezik. A közel negyven éve épült kétszintes téglaépületet hatalmas fák, virágos előkert, füves nyitott udvar veszi körbe, és itt található az iskolakert és az aszfaltos sportpálya is. A nyolc tágas, világos osztályteremben a tanulók kényelmesen elférnek, az iskola épülete korszerű, modern, a jól felszerelt iskolák közé sorolható. A helyi és a bejáró tanulók számára jól megközelíthető. A csend, a nyugalom nagyban hozzájárul a zavartalan, eredményes oktatáshoz, a szabadban való tartózkodáshoz, mozgáshoz.
A gyermekek megfelelő szintű oktatásáról jól képzett, szakmailag felkészült pedagógusok gondoskodnak. Az alsó és felső tagozat folyamatosan figyelemmel kíséri, segíti egymás munkáját, melyet az iskolába kijáró logopédus, gyógytornász, pszichológus, valamint a gyógypedagógus és mentor tanárok is támogatnak. Alapítványunk szülői, vállalkozói támogatásból segíti nevelő-oktató munkánk színvonalának emelését.

Iskolánk története:

Nagy nosztalgiával és jóleső érzéssel tudok visszaemlékezni pedagógusi pályafutásom közel negyven évére. Egész életem, munkám ehhez az iskolához kötődik. Itt kezdtem tanítani 1960-ban és innen mentem nyugdíjba 1998-ban. Ez a 38 év hihetetlen gyorsan elröppent, mert szerettem itt élni, dolgozni. Visszaemlékezésemet pályafutásom kezdetével szeretném indítani. 1960-ban az iskola részben osztott alsó és felső tagozattal rendelkezett, négy tanulócsoportban. Az alsó tagozat két helyen volt elhelyezve a régi iskolaépületekben, a felső tagozat két csoporttal pedig egy 1800-as években, nem iskolai célra épült lakásban kapott elhelyezést, nagyon szegényes körülmények között. A tanításhoz nélkülözhetetlen szemléltetőeszközökkel az iskola alig, vagy csak részben rendelkezett. Mindezek hiányát igyekeztünk házilag készített eszközökkel, apró ötletekkel pótolni. 1963-ban felkértek, hogy vállaljam el az iskolaigazgatóhelyettesi beosztást. Nehéz, de kitartó munkával sikerült ennek a feladatnak eleget tennem, és 12 éven keresztül megbízhatóan végeztem.

Nagyon nagy megkönnyebülést és örömet jelentett 1971-ben az új iskola átadása. Zömmel állami pénzből (3millió Ft-ért) felépült egy hatalmas, gyönyörű iskola, amelynek bútorzata is teljesen új lett. A járás egyik legszebb iskolája lett a miénk. Az örömben üröm, hogy kezdettől fogva kicsinek bizonyult. Kevés volt a tanterem, nem volt technikaterem, szertár, kicsik voltak az irodák. A viszonylag rossz közlekedés miatt a bejárok közül nagyon sokan igényelték a napközit. 1974-ben engedélyt kaptunk egy összevont csoport indítására, amit évek múltán még négy követett. Így a 80-as években már minden rászorulónak kb. 110 gyereknek biztosítani tudtuk a megfelelő napközis ellátást.
1975-ben megválasztottak az iskola igazgatójának. Igazgatói megbizatásom kezdetével nagy feladatra vállalkoztunk, iskolabővítésre szántuk el magunkat. Saját erőből 1976-ban elkészült a bővítés (2tanterem, műhely, szertár, iroda). A sikerben nagy szerepet játszott a tantestület és a szülők, akik társadalmi munkával segítettek.Ugyanezt mondhatom el az iskolai sportpálya építéséről is, ami ismételten szép példáját mutatta az összefogás erejének. Nagy tervünk volt a tornaterem építése, ami anyagi nehézségek miatt eddig nem valósulhatott meg. Remélem, hogy pár éven belül ez a nagy beruházás megvalósul. A rendszerváltás első néhány éve komoly nehézségek elé állította a mi iskolánkat is. A bevezetett fejkvótarendszer hátrányos helyzetbe sodort bennünket a csökkenő tanulói létszám miatt. Éveken keresztül nem jutott pénz fejlesztésre. Mi sem kerülhettük el a létszámleépítést - igaz kismértékben - és napközis csoportok megszűnését. Az anyagi nehézségek ellenére is úgy érzem, hogy sikerült az iskolai nevelő- oktató munka színvonalát a megfelelő szinten tartani, sőt javítani. Erről tanúskodnak azok a szép eredmények, amelyeket tanulóink elértek a különböző szintű vetélkedőkön, versenyeken. Az utóbbi években több 20, 30, 35 éves osztálytalálkozón vettem részt. Öröm volt hallani régi tanulóink visszaemlékezéseit, dicsérő szavait.

A hosszú pályafutásom során több csábítás ért, amelynek mindig ellent tudtam állni, s maradtam első iskolámban. Örülök, hogy mindig hű tudtam maradni ehhez a környezethez, a faluhoz, az iskolához. Ugyanezt kívánom az új vezetésnek, az egész tantestületnek.
Nidermayer József
nyugalmazott igazgató
IPR:

Intézményünkben 2003 szeptembere óta az oktató-nevelő munka a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatását célzó integrációs pedagógiai rendszer (IPR) alapján folyik.A nevelőtestület – a helyzetfelmérés és a jogszabályi előírások alapján – közös munkájával ahalmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének programját beépítettük az iskolai programba.
Céljaink:
Célunk, hogy a későbbiekben minél több HHH tanuló fejezze be tanulmányait a választott középfokú oktatási intézményben.
A HHH tanulók körében csökkenjen a lemorzsolódás, valamint az igazolatlan mulasztások száma.
Differenciált tanulásszervezéssel, fejlesztő foglalkozásokkal, egyéni fejlesztéssel javítjuk a kompetenciamérések eredményeit.
A következő években az iskola átlaga közelítsen az országos átlaghoz, illetve a HHH tanulók és a nem HHH tanulók eredmények közötti különbségek csökkenjenek.
Feladataink:
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére a közösen kidolgozott ütemterv megvalósítása.
Beiskolázás előkészítése, mérések, vizsgálatok előzetes elvégzése.
Társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés erősítése, bővítése.
Rendszeres kapcsolattartás szakszolgálatokkal, civil szervezetekkel.
A kapcsolattartás formáinak bővítése a szülőkkel, a HHH tanulók sikeressége érdekében. A kapcsolatok ápolásával el kell érni, hogy a háromhavonta kötelező értékelésen egyre aktívabban vegyenek részt a szülők.
Szakkörökkel, tanulmányi versenyek szervezésével, tehetséggondozással, a továbbtanulók nyomonkövetés tapasztalatainak felhasználásával megfelelő középfokú intézmény választása.
Az IPR-ben megjelenített módszerek egyre jobban beépülnek az iskola pedagógiai kultúrájába.

Az integrációs Pedagógiai Program eredményes megvalósítása érdekében a tanévben az alábbi munkacsoportok működnek intézményünkben:
IPR- munkacsoport
Feladata:
Az IPR irányítása, IPR csoportok munkájának koordinálása, támogatása.
Az IPR alapú fejlesztési stratégia és ütemterv megvalósulásának menedzselése, pályázati munka irányítása.
Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
A pályázat előkészítése, költségvetés készítése, feltételek megteremtése (eszközök beszerzése), a komplex IPR fejlesztés dokumentumainak előkészítése, rendszerezése, beszámolók, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése.
Tagjai:
Fehér Imréné
Krémer Klára

Intézményi környezeti csoport
Feladata:
IPR csoportok szakmai, módszertani segítése, továbbképzések szervezése, multikulturális programok megvalósítása.
IPR iskolai környezeti csoport tagjaként együttműködések szervezése intézményen kívül és belül, hospitációra épülő szakmai együttműködés koordinálása.
Tagjai:
Diószegi Antalné
Kovács Zoltán
Schóber József

Óvoda-iskola átmeneteket támogató munkacsoport
Feladata:
IPR keretein belül óvoda-iskola közötti átmenet segítése.
Együttműködés az óvodával, iskolaérettségi vizsgálatok dokumentációjának összefogása.
Hospitálások szervezése.
IPR módszertani adaptációt segítı munkacsoport tagjaként élménypedagógiai foglalkozások megtartása az 1. és a 4. osztályok számára, kapcsolattartás az osztályfőnökökkel
Tagjai:
Benkéné Ács Ágnes
Herr Miklósné
Megyeriné Simon Zsuzsanna

Módszertani fejlesztő munkacsoport
Feladata:
Koordinálja a tanulók oktatásában-nevelésében érintett pedagógusok együttműködését, együttgondolkodását.
Folyamatos szakmai egyeztetést végeznek az iskolavezetés, óvónők, tanítók, szaktanárok, szakszolgálatok munkatársai között.
Bemutató tanítási órákat szervezve megvalósítják az egymástól való tanulás képességének fejlesztését.
Rendszeres szakmai megújulásra ösztönzik a tantestület tagjait.
Tagjai:
Adamkó Tamásné
Eckert Tamás

Az általános iskola-középiskola átmenetet segítő munkacsoport
Feladata:
Kiemelt feladata a csoportnak a pályaválasztás előtt álló nyolcadik évfolyamos valamint a hetedik évfolyamos tanulóknak a középfokú intézményekről való tájékoztatásnak, intézménylátogatásnak, nyílt napoknak való a megszervezése.
Együttműködés a nyolcadikos osztályfőnökkel;a középiskolában tovább tanuló diákjaink tanulmányainak a nyomon követése.
Tagjai:
Fuchs Károlyné
Gaál Tiborné
Német nemzetiségi oktatás:

Iskolánkban a német nemzetiségi oktatás nyelvoktató formáját 1993-ban kezdtük el. Tanulóinknak első osztálytól kezdve heti 5 órában van lehetőségük a nyelvtanulásra, amely csoportbontásban történik. Az osztály egyik fele (10-13 fő) német nyelvet tanul, a többiek ez idő alatt fejlesztésen vesznek részt, és negyedik osztálytól kezdve válaszhatják a német vagy angol nyelvet, amelyet heti 3 órában tanulnak. Ilyen formában iskolánkban a nyelvoktatás a tehetséggondozás, illetve a differenciált oktatás része.
Célok és feladatok:
Alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség, hogy gondolatait, véleményét német nyelven is ki tudja fejezni.
Legyen képes a német nyelvet használni.
Nyerjen képet a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbéli életéről és kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről.
A német nemzetiségi oktatás tartalmazzon interkulturális témákat is.

A német nyelv megtanulása és használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiség fennmaradására. A nyelv a kultúra fontos része, amely az elődök kultúráját is magába foglalja és egyben a német nemzetiség értékes örökségét jelenti. A német nemzetiségi oktatás biztosítja a magyarországi németség - és szűkebb nemzetiségi környezet Mindszentgodisa - történelmének kultúrájának, hagyományainak megismerését és ápolását.
A német hon- és népismeret oktatásának további céljai és feladatai:
Ismerjék a magyarországi németek legfontosabb hagyományait, életmódját és kultúráját, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebségek kultúráját.
A németajkú lakosság történelmének tanulmányozása vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a német nemzetiség sokszínűségével hatást gyakorol a többségi nemzetre.
A történelmi ismeretk segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában.
A fiatalok ismerjék meg a nemzetiségi szervezeteket, testületeket és a sajtót.
Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális szokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.

A nemzetiségismereti tartalmakat integrálva különböző tantárgyakba (német, történelem, rajz, ének, környezetismeret, osztályfőnöki, földrajz, magyar nyelv és irodalom) beolvasztva tanítjuk.
Az alsó tagozaton (1-4. osztály) a német hon és népismeret főleg cselekvésközpontú és játékos formában valósul meg. Pl. karácsonyfa díszítése régi német szokás alapján, húsvéti tojások festése hagyományos minták és módszer szerint. Mondókák, körjátékok, dalok, közmondások, szólások megtanulásával ismerik meg a népköltészet értékét és szépségét.
A felső tagozaton megismerkednek a naptári évhez és valláshoz kötődő legfontosabb ünnepekkel, a magyarországi németek által lakott területekkel. Betekintést nyernek a magyarországi német paraszti és iparos világ mindennapi életébe, a német dal- és néptánckincs világába. Megismerik a magyarországi németek jogait, szervezeteit, német származású művészek szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában.
A nemzetiségi jelleg megjelenik a tanórákon kívüli tevékenységekben is:
Évente kirándulásokat szervezünk a németség lakta falvakba, tájházakba.
Színházlátogatás Szekszárdon a Deutsche Bühne előadásain.
Unser Bildschirm adásainak figyelemmel kísérése.
Kiállítás szervezése a tanulók által készített népismereti munkákból.
Német szakkörön népismereti anyagok feldolgozása.
Tanulóink részt vesznek minden évben a megyei német nyelvű vers- és prózamondó versenyen, valamint német nyelvi versenyeken, a Litteratum vagy Mozaik német nyelvű levelező versenyen.
A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával nyaranta több tanuló vesz részt a német nemzetiségi olvasótáborban.
A NKÖ az iskolával közösen svábbálokat és Német Nemzetiség Esteket szervez, amelyen tanulóink versekkel, prózával, jelenetekkel, körjátékokkal vesznek részt.
A NKÖ együttműködési megállapodás keretében anyagilag támogatja a fent felsorolt programok megvalósulását.
Népismereti órák tartása a helyi német nemzetiségi emlékszobában.
Iskolai kórusunk, valamint a felnőtt kórus német dalokat tanul és mutat be.
Német gyermek néptánccsoport működik.

Cigány nemzetiségi oktatás:

Iskolánk az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók számára külön oktatási, nevelési programot kínál. A program létjogosultságát, aktualitását az adja, hogy tanulólétszámunk jelentős hányada cigány származású, másrészt ezek a gyerekek otthonról nem kapnak megfelelő indíttatást, ösztönzést, iskolai helyzetüket, esélyeiket a halmozottan hátrányos helyzet, az ismerethiány, a másság határozza meg.
A cigány kisebbségi oktatás
„A cigány kisebbségi oktatás biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Biztosítja a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló ismeretek oktatását.”
Célunk:
Tanulóink gyakorolhassák a másság elfogadását.
Alakuljon ki bennük egyfajta nyitottság, a különböző szokások, életmódok, kultúrák, hagyományok iránt.
A cigányok és a nem cigányok együtt ismerkedjenek meg a cigány-kultúra műveltségi anyagával, értékeivel.
Feladatunk:
Cigány hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése.
A cigány tanulók hátrányainak csökkentése, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére.
A cigány népismeret témakörei
a) A cigányság tárgyi és szellemi kultúrája
nyelvhasználati sajátosságok, nyelvjárások, nyelvváltozatok,
vizuális kultúra (képzőművészet, népművészet, filmművészet),
ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék),
hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, gazdasági élet, ünnepek és jelképek,
szociológiai és település-földrajzi ismeretek.
b) A cigányság történelemalakító és kultúraformáló szerepe, civilizációja
a cigányság magyarországi történelme és irodalma, történelmének, irodalmának korszakai;
oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor.
c) Kisebbségi és állampolgári jogok
a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer,
a kisebbségek intézményrendszere,
nemzetközi kapcsolatok.
A cigány kisebbségi nevelés területei, a cigány felzárkóztató és multikulturális programok főként a társadalmi integrációt, az iskolai sikeresség javítását és a nemzetiségi önismeret fejlesztését szolgálják tanórai és tanórán kívüli keretekben.
Az egyes évfolyamok tanmenetibe beépítjük a cigány népismeretet, melyet a cigány tanulókon kívül megismernek a nem cigány tanulók is. A témakörökhöz tartozó tartalmakat integráljuk az irodalom, a környezetismeret, az ének-zene, rajz, technika tantárgyakba.
Az etnikai szakkörön tanulóink birtokába juthatnak a cigány kultúra ismeretének. A beás népzene, népmese, a mesterségek bemutatása, a hagyományok megismerése azt a célt szolgálja, hogy segítsen kibontakoztatni az etnikai összetartozás tudatát, az egymás iránti felelősség érzését, a jogos büszkeséget.
Az érdeklődő tanulók heti kettő órában Nagy Béla cigánytánc-oktató segítségével betekintést nyernek a cigányság zenei és tánckultúrájába.
A cigány kisebbségi önkormányzatok a 2010. évi önkormányzati választások után alakultak meg. Intézményünkkel együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben a közös programokon, pályázatokon való aktív részvételükről biztosítottak.

Pályázatok:

Pályázati azonosítószám: ISK-HALO-11-0110
Iskolánk a 2011/12-es tanévben közel 6,4 millió forintnyi támogatást nyert el a Wekerle Sándor Alapkezelő, A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatása (Iskola-háló)” című pályázati konstrukcióban. A„Mindszentgodisa: környezettudatos nevelés szerepe a közösségformálásban és a hátrányos helyzetű tanulók sikeres szocializációjában” címmel benyújtott pályázat az intézménynek a környezettudatos neveléssel kapcsolatos jó gyakorlatait összegzi, helyezi el egy teljes programban.
Kb. hét hónapra (novembertől májusig) osztottuk el az elvégzendő feladatokat. Folyamatosan megvalósuló és egy-egy témahéthez kapcsolódó tanórai és tanórákon kívüli tevékenységeket terveztünk. A megvalósítás során az elméleti megalapozást többnyire a gyakorlati megjelenítés, valamilyen munkafolyamat követte A tevékenységek között vannak folyamatosan végzett ill. egy alkalomhoz kötődő feladatok, munkák.

A számtalan, a környezetvédelemmel és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos tanórai, tanórán kívüli elemet tartalmazó program része a közvetlen környezet - az iskola és a lakóhely - megóvásával, szebbé tételével kapcsolatos közös tevékenységsorozat: faluszépítő munka, hulladékgyűjtés (papír és veszélyes hulladékok), parkosítás, virágültetés. Ezen felül a gyerekek a Víz Világnapjához, a Föld Napjához, a Madarak és Fák Napjához kapcsolatos projekteken, kirándulásokon is részt vettek, megismerkedtek szűkebb hazájuk értékeivel is a „Rejtett kincsek a Zselic mezsgyéjén” miniprojekt segítségével. Az első és második osztály egy napot, míg a 3. és 4. osztályosok három izgalmas napot tölthettek el Dombóvár-Tüskén, a Madárvártánál. A felső tagozatosok az alsómocsoládi Kölyök-Fészek Erdei Iskolában ismerkedtek a környék élővilágával, és rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak.
Megvalósulás, eredmények
"A környezettudatos nevelés szerepe a közösségformálásban és a hátrányos helyzetű tanulók sikeres szocializációjában" címmel létrehozott és megvalósított programunk a tanulók, szülők, a tágabb környezet, helyi közösségek együttműködésére alapult. Tevékenységeinkkel, programjainkkal sikerült felhívni a családok, a gyermekek, tanulók és felnőttek figyelmét a környezet védelmére, mely a mindennapi élet állandó problémáját jelenti. Az ezzel kapcsolatos foglalkozások, gyakorlati teendők, kirándulások kellő motivációt képeztek a különböző társadalmi, etnikai csoportokból érkező szülők, fiatalok, tanulók, gyerekek együttműködésére.
Célunk volt, hogy az általunk szervezett és a helyi szervezetek, civil közösségek által támogatott programokban való részvétel során a szülők, fiatalok, tanulók, gyerekek kapcsolatrendszere létrejöjjön, erősödjön, bővüljön. Az elvégzett munka során növekedik az együttműködési hajlandóság, igénnyé válik a közös rendezvényeken, programokon való részvétel. Hiszünk a tevékenység személyiségfejlesztő erejében, hogy a közvetlen célcsoport (gyermekek és tanulók) ismeretei bővülnek, kognitív és emocionális képességeik fejlődnek, javul a tanulók iskolai sikeressége, tanulmányi eredménye.
A szülőkkel való jó kapcsolat megteremtése nélkül a gyermek iskolai nevelése nem valósul meg, s bízunk benne, hogy a programjaink által a szülők is aktívabbá, érdeklődőbbé válnak.

"ÉLJ KÁROS SZENVEDÉLYEK NÉLKÜL"

Pályázati azonosítószám: KAB-ME-11-A-2931
Iskolánk 2011/12-es tanévben a KAB-ME-11-A-2931 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „Élj káros szenvedélyek nélkül” című kábítószer prevenciós program megvalósítására 450 000 forintot nyert. A pályázat megvalósítása során a 7. és 8. osztályos tanulók a HSZAK drogpreventorai vezetésével interaktív foglalkozásokon vehettek részt. Szituációs játékok alkalmazása, készségfejlesztő dramatikus elemek felhasználásával sikerült a tanulókkal egy olyan légkört kialakítani, ahol nyíltan és őszintén beszéltek az őket foglalkoztató vagy érintő problémákról, témákról stb. Készségfejlesztő és dramatikus elemek is alkalmazásra kerültek egy-egy téma kibontása során. Érintett témakörök: drogprevenció, párkapcsolat, családi kötelékek stb. Feed-back, ventilláltatás, tükrözésre is sor került a foglalkozások lezárásakor. A program zárásaként diákönkormányzati napon az iskola összes tanulója és az érdeklődő szülők csoportokban különböző helyszíneken forgószínpad-szerűen interaktív foglakozásokon vettek részt. Ezen a napon a tanulók játékos formában megismerkedhettek a rendőrség munkájával, foglakozást tartott a védőnő és a Komlói Vöröskereszt munkatársa, DADA programmal kapcsolatos foglakozást tartottak a HSZAK megbízott drogpreventorai. A pályázati pénzből tárgyi eszközök beszerzésére is sor került: fényképezőgép, notebook, vetítővászon és CD-s magnó.

"Út a középiskolába"
A Magyar Kormány biztosítani kívánja a tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integrációt. A 2005 óta működő program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma, érettségi és diploma szerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.
Iskolánkban az Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram keretén belül a tanulókat egy-egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.

Hagyományaink:

"Iskolanyitogató"
Augusztus végén a nagycsoportos óvodásokat, akik szeptemberben kezdik meg az iskolát, szüleikkel együtt vendégül látjuk iskolánkban. Az osztályban tanító pedagógusok változatos, játékos programokkal várják a kicsiket és szüleiket, akik betekintést nyerhetnek az iskolai élet mindennapjaiba.

Évnyitó
Szeptember 1-jén 8 órakor tanévnyitó ünnepéllyel indítjuk a tanévet. Az első és ötödik osztályosok versekkel köszöntik a megjelenteket. A nyolcadikosok apró ajándékkal lepik meg a legkisebbeket.

Erdei iskola
Iskolánk alsós diákjai minden évben egy napot a Mecseki Erdészeti Rt. Mókus-Suli Természetismereti Központjában töltenek. Itt terepi programokkal lehetőséget kínálnak a gyerekeknek arra, hogy közelebb kerüljenek a természethez. Felsős tanulóink szeptemberben 3 napot töltenek Sikondán az iskolánk által kidolgozott Erdei iskolai program keretében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a természetet apránként megtapasztalva maguk fedezhetik fel annak belső összefüggéseit, és kialakíthatnak egy új természetszemléletet, újfajta hozzáállást.

Emlékezés az aradi vértanúkra
A magyar nemzet gyásznapján, október 6-án az 5. osztályos tanulók iskolai műsor keretében emlékeznek meg az Aradon kivégzett 13 vértanúról.

Nemzeti ünnepünk - 1956-os forradalom és szabadságharc
Október hónap másik nagy nemzeti ünnepe október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, melyre a 6. és 7. osztályos tanulók készülnek ünnepi műsorral. A műsor zenei- és versbetétekkel kiegészítve eleveníti fel a forradalom eseményeit.

Nyílt tanítási napok
Ősszel és tavasszal a szülők, nagyszülők lehetőséget kapnak, hogy személyesen is megtapasztalják, mi is történik a tanítási órák keretein belül. Az érdeklődők megfigyelhetik, milyen pedagógiai módszerekkel tanítunk, s hogyan épül fel egy gyakorló, rendszerező, ismétlő, új tananyagot feldolgozó óra.
Minden érdeklődőnek köszönjük a részvételt!

Színházlátogatás
Tanulóink nagy része minden évben eljut színházba. Az alsó tagozatosok színházbérletet vásárolnak a pécsi Bóbita Bábszínház vagy a Harmadik Színház előadásaira. A felsős tanulók körében népszerűek a pécsi Nemzeti Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház és a szekszárdi Német Színház ( Deutsche Bühne) gyermekelőadásai. A gyerekek nagyon élvezik a színvonalas előadásokat.

Mikulás
Minden évben négy Mikulás jelenik meg iskolánkban. Hagyományaink szerint a felsős osztályokból 1-1 tanuló Télapónak öltözik, őt kísérik az ördögök. A testvérosztályok kölcsönösen saját készítésű ajándékkal kedveskednek egymásnak, majd a Télapó minden osztályban elmondja a sok jót, amit a gyerekekről hallott. A kicsik énekekkel, versekkel köszönik meg, hogy eljött hozzájuk a Mikulás.

Adventi kézműves foglalkozás
Decemberben megrendezésre kerül a karácsonyi ünnepre való készülődés jegyében az adventi kézműves foglalkozás. Tanulóink megismerik az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó szokásokat, a saját készítésű tárgyak elkészítése során átélik az ünnepi készülődés varázsát. Megtanulják, hogyan tegyék otthonukat szebbé, hogy a csillogó-villogó dekoráció helyett természetes anyagokból is lehet mutatós kompozíciókat készíteni

Karácsonyi műsor és ajándékozás
Az év utolsó tanítási napján közös karácsonyi ünnepséget tartunk, melyre verssel, színdarabbal, énekkel készülnek diákjaink. Ezt követi a nagy izgalommal várt karácsonyi ajándékozás, ezzel is készülve lélekben a közelgő családi karácsonyra. Idén meglepetésként gazdag ajándék is került az iskola karácsonyfája alá. A Citibank laptopot és projektort adományozott az iskola tanulóinak.

Farsang
A hagyományos, nagy érdeklődésre számot tartó farsangi bálunkat péntek délután szoktuk megtartani. A bál délután kettő órakor kezdődik a jelmezesek felvonulásával. A farsangi bálra ötletes, jópofa jelmezekkel készülnek a gyerekek. A felvonuláson szép számmal részt vesznek az egyéni és csoportos versenyzők is, ahol a legjobbakat díjazzuk. A délután további részében büfé, zene, tánc és tombola várja a gyerekeket. A tombolahúzáson sok értékes és hasznos nyeremény talál gazdára.
A bál teljes bevételét a gyermekek iskolai programjainak támogatására fordítjuk.

Úszásoktatás - Pécsi Úszóiskola
A 3. osztályosok testnevelés óra keretén belül 12 órában ingyenes úszásoktatásban részesülnek a Pécsi Úszóiskolában. A vízhez szoktatást követően a mellúszás alapjait sajátítják el.

Nemzeti ünnep - 1848-as forradalom ünnepe
Már hagyomány, hogy iskolai és települési szinten a 3. és 4. osztály tanulók emlékeznek a szabadságharcra, és ennek szellemében verseket, énekeket, táncokat mutatnak be. Az idei tanévben az óvodások szép, magyar ruhába öltöztek, és egy rövid műsorral nyitották meg a rendezvényt.

Anyák napja
Május első vasárnapján van anyák napja. Az alsó tagozatos gyerekek műsorral és ajándékkal kedveskednek az édesanyáknak.

Gyermeknap
Hagyományunk évenként a május végi egész napos sportnap, melyet a gyermeknappal kötünk össze, ilyenkor változatos programokat szervezünk. Ezen a napon összejön a falu apraja, nagyja és közösen játszunk, szórakozunk egész nap. Ebben a tanévben a „Legyen az esély egyenlő - esélyteremtés a Sásdi kistérségben” Kishajmáson rendezett gyermeknapot iskolánk tanulóinak, ami nagyon színvonalas és érdekes volt.

Tanévzáró
Az ünnepségen a Himnuszt követően a 4. osztályos tanulók szavalnak. Ezután iskolánk igazgatója értékeli az eltelt tanév legfontosabb történéseit, majd a kimagasló tanulmányi eredményt elért, közösségi munkában, sportban kiemelkedő tanulóknak könyvjutalmat ad át.

Az idei évben a 4. osztály egy rövid műsorral és filmmel köszönte meg tanítója, Megyeriné Simon Zsuzsa lelkiismeretes, odadó munkáját:

Ballagás
A ballagási ünnepségen megjelent vendégeket Schóber József igazgató köszönti, rövid búcsúztatójában elköszön a végzős diákoktól, majd az iskolát támogató szülők munkájuk elismeréséül egy-egy szál virágot kapnak. A 7. osztályosok búcsúbeszéde után a ballagó nyolcadikosok búcsúműsorszámmal köszönnek el iskolájuktól.Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Május

Műv. Ház

Birkózó edzés

Hétköznap

17:00 - 18:00

Látogatók

Látogatók online: 5

Copyright 2013-2020 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!